Budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcinie, pozyskał fundusze finansowe w formie pożyczki na  realizację inwestycji pn.:

„Budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcinie”

w ramach programu priorytetowego nr. 5.4 Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia środowiska”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość przedsięwzięcia: 3 305 232,00 zł

Pożyczka/ dotacja NFOŚiGW: 2 687 181, 00 zł

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia planowana jest w okresie od I kw.2021 do II kw.2022 r.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji  dla sektorów  i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030″ oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Główne cele przedsięwzięcia:

  • Cele niniejszego przedsięwzięcia zbieżne są z celem programu 5.4 i obejmują podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem.
  • Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Sulęcin przed skutkami braku wody. Konieczność działań zabezpieczających przed niedoborem wody wynika przede wszystkim z postępujących zmian klimatu, a także z niezadowalającego stanu technicznego i wydajności infrastruktury wodociągowej w Sulęcinie.
  • Pozostałe cele to poprawa jakości infrastruktury wodociągowej, poprawa jakości dostarczanej wody na cele socjalno – bytowe, zwiększenie komfortu odbiorców usług Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.. Nie bez znaczenia jest także zapewnienie należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku pożarów wywołanych m.in. zmianami klimatycznymi czy suszą.

Opis przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w Sulęcinie następujących etapach:

  •  etap I: ul. Jana Paska na odc. od ul. Poznańskiej do ul. D. Ekkela. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz likwidację istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych biegnących równolegle do projektowanej sieci wodociągowej. Pozostałe odcinki wodociągów i przyłączy przeznaczonych w wyniku budowy do wyłączenia z użytkowania zostaną trwale zaślepione mieszankami cementowo-gruntowymi.
  •  etap II: ul. Jana Paska na odc. od ul. D. Ekkela do ul. Lipowej; Zakres inwestycji obejmuje przełączenie istniejących odcinków zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Jana Paska, a także likwidację istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych biegnących równolegle do projektowanej sieci wodociągowej. Pozostałe odcinki wodociągów i przyłączy przeznaczonych w wyniku budowy do wyłączenia z użytkowania zostaną trwale zaślepione mieszankami cementowo-gruntowymi.
  •  etap IV: ul. Reymonta. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ulicy Reymonta, wykonanie nowych odcinków oraz przełączenie istniejących odcinków. Inwestycja obejmuje również likwidację istniejącej sieci
    i przyłączy wodociągowych biegnących równolegle do projektowanej sieci wodociągowej. Pozostałe odcinki wodociągów i przyłączy przeznaczone w wyniku budowy do wyłączenia z użytkowania zostaną trwale zaślepione mieszankami cementowo-gruntowymi.

W ramach inwestycji zrealizowana zostanie wymiana istniejących wodociągów oraz przyłączy, które ze względu na zły stan techniczny ulegają częstym awariom. Obecnie liczne awarie systemu wodociągowego notowane są na głównej sieci magistralna-przesyłowej z ujęcia wody do miasta Sulęcin w kierunku zbiornika retencyjnego wody w Ostrówki, m.in. w drodze ul. Jana Paska. Istnieje zatem bardzo pilna potrzeba przebudowy i modernizacji tej sieci wodociągowej celem zapewnienia ciągłości i pewności dostaw wody pitnej na rzecz mieszkańców miejscowości: Sulęcin, Drogomin, Żubrów, Ostrów, Długoszyn. W wyniku realizacji przedsięwzięcia z ulepszonego zaopatrzenia w wodę korzystało będzie 11591 osób (mieszkańcy miejscowości: Sulęcin, Drogomin, Zubrów, Ostrów, Długoszyn).

Budowa, przebudowa i modernizacja odcinków sieci wodociągowych objętych zakresem niniejszego przedsięwzięcia jest niezbędna ze względu na potrzebę zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy Sulęcin dostaw wody z sytemu wodociągowego, w którym woda uzdatniana jest w istniejących stacjach uzdatniania wody. Przedmiotowe przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian  klimatu, w szczególności przed niedoborem wody wynikającym przede wszystkim z postępujących zmian klimatu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zdecydowanej poprawie ulegnie poziom bezpieczeństwa w zakresie dostawy wody na cele socjalno-bytowe i cele p.poż. mieszkańców tych miejscowości. Poprawi się tym samym poziom zabezpieczenia przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatycznych. Szacunkowy zasięg oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje teren o powierzchni około 53 km2.