Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. z siedzibą w Sulęcinie przy ulicy Daszyńskiego 58 (zwany dalej „Spółką”), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000635837, o kapitale zakładowym w wysokości 12 073 000,00 zł, legitymujący się NIP: 4290071794 oraz numerem REGON 365103042; nr tel: 95 755 46 56; 95 755 55 39; e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl.

W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod, następującym adresem korespondencyjnym: ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: iodo@zwiksulecin.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych zgodne z prawem ma miejsce wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez Spółkę usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków umownych wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczególności zaś powiadamiania o przerwach w świadczeniu usług, prawidłowego rozliczania należności za świadczone przez Spółkę usługi oraz uniemożliwienie przeprowadzania procedury reklamacyjnej.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.