Przedmiot działalności

1. Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Sulęcin w zakresie:
1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3) realizacji innych zadań mieszczących się w kategorii zadań użyteczności publicznej Gminy Sulęcin.
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
4) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
7) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
8) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)
9) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
10) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
11) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
12) przygotowanie obiektów pod budowę (PKD 43.12.Z)
13) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
14) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
16) transport drogowy towarów (PKD 49.42.Z)
17) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
20) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
21) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
22) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)