Zamówienia publiczne

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SP. Z O.O.

2022-01-19 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o . informuje, że dnia 19-01-2022 r. został umieszczony na platformie zakupowej przetarg na bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w 2022 r.

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01-01-2021 r.- 31-12-2021r

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01-01-2020 r.- 31-12-2020 r.

2020-01-10 Informacja o wyborze wykonawcy – „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych”

2019-12-30 Informacja z otwarcia ofert – ” Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych „

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ NA ” SUKCESYWNY, BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW SILNIKOWYCH W OKRESIE

01.01.2020 r. 31.12.2020 r.

2019-12-12 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01-01-2020 r.- 31-12-2020 r.

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01-01-2019 r.- 31-12-2019 r.

2018-12-31 Informacja o wyborze wykonawcy – „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych”

2018-12-28 Informacja z otwarcia ofert – „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych 

 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01-01-2019 r.- 31-12-2019 r.

Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie 01-01-2018 r.- 31-12-2018 r.

2017-12-29 Informacja o wyborze wykonawcy – „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych”

2017-12-28 Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert -ZWIK.SP.KDZ.26.07.2017

SIWZ 2018 Paliwo + załączniki

 

—-
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o.
Sulęcin 08.06.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o., 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58 tel. 095 755 46 56 fax. 095 755 36 58 podaje do publicznej wiadomości, że w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO

na „Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw silnikowych w okresie od 20.06.2017 r. do 31.12.2017 r.” dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z o.o.
Wspólny słownik zamówień ( CPV) 23.12.11.00-2, 23.11.11.00-0
Wielkość zamówienia oszacowano na 35 000,00 litrów oleju napędowego i 1600,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95.
Termin realizacji: 20.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Odbiór osobisty pokój nr 3 w siedzibie Zamawiającego lub na stronach: www.bip.sulecin.pl
www.zwiksulecin.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o., Sulęcin ul. Daszyńskiego 58, pok. nr 5.
Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2017 r. o godzinie 12oo.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2017 r. godzina 13oo w siedzibie Zamawiającego pokój nr2.
W przetargu mogą brać udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 pzp, którzy przedstawią wykaz dokumentów i oświadczeń o których mowa w art. 41. pkt. 7a. ustawy PZP.
Ofertę należy złożyć w języku polskim.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wadium.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Zbiorczyk

PLIKI DO POBRANIA:
SIWZ 2017 paliwo (mk)
Załącznik nr 1 (mk)
Załącznik nr 2 (mk)
Załącznik nr 3 (mk)
Zał 5. Wzór Umowy (mk)

ogłoszenie o przetargu na zakup paliwa 2017 (mk)

Pismo z pytaniami
Odpowiedzi: