Pobór i uzdatnianie wody

System zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Sulęcin, bazujący na rozbudowanej sieci wodociągowej opartej na 9 ujęciach wody jest zdolny do zaspokojenia potrzeb Odbiorców usług w tym zakresie. Wielkość sprzedaży wody kształtuje się na poziomie 605 tys. m3 rocznie i dysponuje jeszcze znacznymi rezerwami w stosunku do zatwierdzonych zasobów.

1. Sulęcin
Ujęcie Sulęcin pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości: Sulęcin, Żubrów, Ostrów, Długoszyn i Drogomin.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 119,80 m3/h
Qśrdob. 1917,80 m3/dobę
Qmax roczne 700 000,00 m3/rok

Na ujęciu znajduje się 5 studni wierconych:
– studnie Nr1 i Nr2, wykonane przed 1945 r. – nieczynne;
– studnie Nr 1a i Nr 2a, wykonane w 1975; (głęb. odp. 76,0 i 80,0 m p.p.t.)
– studnia Nr 3a, wykonana w 1995 r. (głęb. 61,0 m p.p.t.)

Wszystkie studnie ujęcia ujmują do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną, zalegającą do głębokości 80,0 m.
Woda ze studni tłoczona jest pompami głębinowymi do stacji uzdatniania wody, gdzie niezależnymi rurociągami kierowana jest na deszczownię, skąd grawitacyjnie spływa na filtry pospieszne otwarte. Po przejściu przez złoże filtracyjne woda grawitacyjnie spływa do zbiornika wody czystej. Ze zbiornika pompy II° tłoczą wodę do sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego. Różnice między maksymalnym poborem godzinowym a maksymalną produkcją wody pokrywane są ze zbiornika retencyjnego (360,0 m3) zlokalizowanego w Ostrówku oraz zbiornika wody czystej (35,0 m3).

2. Brzeźno
Ujęcie Brzeźno pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Brzeźno.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 5,75 m3/h
Qśrdob. 57,50 m3/dobę
Qmax roczne 21 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych:
– studnia Nr 2, wykonanej w 1977 r. (głęb. 96,0 m p.p.t.
– studnia Nr 3, wykonanej w 2007 r. (głęb. 103 mp.p.t.)

Na terenie ujęcia znajduje się też Stacja Uzdatniania Wody z dwoma zbiornikami hydroforowymi, mieszaczem wodno-powietrznym, jednym filtrem zamkniętym 1600 mm, sprężarką i kanalizacją technologiczną.

3. Małuszów
Ujęcie Małuszów pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości: Małuszów i Tursk.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 6,85 m3/h
Qśrdob. 68,50 m3/dobę
Qmax roczne 25 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z trzech studni wierconych:
– Nr 2, wykonanej w 1980 r. (głęb. 67,0 m p.p.t.)
– Nr 1 a, wykonanej w 1997 r. (głęb. 67,0 m p.p.t.)
– Nr 2a, wykonanej w 2005 r. (głęb. 72,0 m p.p.t.)
Studnie zlokalizowane są obok siebie. Pobór wód z tych studni odbywa się naprzemiennie.

Stacja Uzdatniania Wody składa się z następujących urządzeń:
– jeden filtr ciśnieniowy z aeratorem,
– dwa hydrofory,
– agregat sprężarkowy,
– chlorator,
– rozdzielacz powietrza,
– wodomierz,
– armatura zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca i sterująca.

4. Miechów
Ujęcie Miechów pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Miechów.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 2,74 m3/h
Qśrdob. 27,40 m3/dobę
Qmax roczne 10 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych:
– studnia Nr 2, wykonanej w 1970 r. (głęb. 115,0 m p.p.t.)
– studnia Nr 3, wykonanej w 2007 r. (głęb. 114,5 mp.p.t.)

Studnie zlokalizowane są obok siebie. Pobór wód z tych studni odbywa się naprzemiennie.
Na terenie ujęcia znajduje się też Stacja Uzdatniania Wody z jednym zbiornikiem hydroforowym (4,0 m3), mieszaczem wodno-powietrznym, jednym filtrem zamkniętym 1600 mm, sprężarką, rozdzielaczem powietrza, chloratorem, wodomierzem wody uzdatnionej, armaturą i kanalizacją technologiczną.

5. Rychlik
Ujęcie Rychlik pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Rychlik oraz w razie konieczności zastępczo dla miejscowości Brzeźno.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 5,75 m3/h
Qśrdob. 57,50 m3/dobę
Qmax roczne 21 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych (Nr 2) i czwartorzędowych (Nr 3):
– studnia Nr 2, wykonanej w 1967 r. (głęb. 79 m p.p.t.)
– studnia Nr 3, wykonanej w 1978 r. (głęb. 82,5 mp.p.t.)

Studnie zlokalizowane są obok siebie. Pobór wód z tych studni odbywa się naprzemiennie.
Stacja Uzdatniania Wody składa się z następujących urządzeń:
– dwa filtry ciśnieniowe 1600 mm z aeratorem,
– jeden hydrofor,
– agregat sprężarkowy WAN-C,
– chlorator,
– rozdzielacz powietrza,
– wodomierze,
– armatura zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca i sterująca.
Wykonany zestaw armatury, osprzętu i urządzeń pozwala uzdatnić wodę w układzie ciśnieniowym poprzez napowietrzanie i filtrację na złożu filtracyjnym zgodnie z zapotrzebowaniem godzinowym i dobowym. Nierównomierności rozbioru godzinowego mogą być ponadto wyrównywane pojemnością zbiornika hydroforowego.

6. Zarzyń
Ujęcie Zarzyń pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wsi Zarzyń, Wielowieś i Długoszynek.

Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 12,33 m3/h
Qśrdob. 123,30 m3/dobę
Qmax roczne 45 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych :
– studnia Nr 1z, wykonanej w 2007 r. (głęb. 42 m p.p.t.)
– studnia Nr 2z, wykonanej w 2014 r. (głęb. 40 mp.p.t.)
Woda surowa pobierana ze studni jest uzdatniana technologią polegającą na dwustopniowej filtracji poprzedzonej napowietrzaniem, odżelazianiu i odmanganianiu wody na filtrach ciśnieniowych pospiesznych.
Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności 10 m3, umieszczonym w budynku Stacji Uzdatniania Wody. Woda do sieci podawana jest przez dwa zespoły pompowe utrzymujące stałe ciśnienie wody, oddzielnie dla Zarzynia oraz dla Wielowsi i Długoszynka. Ponadto stacja wyposażona jest w chlorator, wodomierze, armaturę towarzyszącą i odstojnik wód popłucznych.

7. Trzebów
Ujęcie Trzebów pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wsi Trzebów i Muszkowo.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 12,10 m3/h
Qśrdob. 120,50 m3/dobę
Qmax roczne 44 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych :
– studnia Nr 1, wykonanej w 1982 r. (głęb. 59 m p.p.t.)
– studnia Nr 2, wykonanej w 1982 r. (głęb. 71,5 mp.p.t.)

Stacja Uzdatniania Wody składa się z następujących urządzeń:
– trzy filtry ciśnieniowe pospieszne zamknięte o powierzchni filtracji 2,54 m2 każdy
– dwa hydrofory o pojemności 6,3 m3,
– mieszacz wodno-powietrzny
– agregat sprężarkowy WAN-C,
– chlorator,
– rozdzielacz powietrza,
– wodomierze,
– armatura zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca i sterująca.

8. Grochowo
Ujęcie Grochowo pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wsi Grochowo i Trzemeszno Lubuskie.
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 15,10 m3/h
Qśrdob. 157,50 m3/dobę
Qmax roczne 55 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych :
– studnia Nr 1, wykonanej w 1974 r. (głęb. 44 m p.p.t.)
– studnia Nr 2, wykonanej w 1979 r. (głęb. 51 mp.p.t.)

Studnie zlokalizowane są w odległości 63 m od siebie. Pobór wód z tych studni odbywa się naprzemiennie.
Podziemne pomieszczenie techniczne wyposażone jest w urządzenia:
– armatura zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca i sterująca,
– chlorator.
Ujęcie wyposażone jest w zbiornik wyrównawczy stalowy (150 m3).
Ujmowana woda z uwagi na dobre parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne nie wymaga uzdatniania.

9. Wędrzyn
Ujęcie Wędrzyn pracuje dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wsi Wędrzyn (osiedle mieszkaniowe, przedszkole, szkoła, stacjonujące jednostki wojska)
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

Qmaxh 46,60 m3/h
Qśrdob. 465,80 m3/dobę
Qmax roczne 170 000,00 m3/rok

Ujęcie składa się z trzech studni wierconych ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych:
– Nr 2z, wykonanej w 1985 r. (głęb. 51,5 m p.p.t.)
– Nr 4z, wykonanej w 1989 r. (głęb. 79,0 m p.p.t.)
– Nr 5z, wykonanej w 2011 r. (głęb. 80,0 m p.p.t.)
Na terenie ujęcia znajduje się budynek hydroforni z czterema zbiornikami hydroforowymi, aeratorem, układem wodomierzy i sprężarką. Ujmowana woda nie wymaga uzdatniania.