Akty prawne

Ustawy

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000139

2. Prawo wodne.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011151229&type=3

3. Prawo ochrony środowiska
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620627&type=3

4. Prawo o miarach
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010630636&type=3

Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001989+2015%2411%2428…1

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061270886

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020080070

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072091513

Uchwały

1. UCHWAŁA NR XXIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy Sulęcin pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. oraz likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie
http://www.bip.sulecin.pl/akty/110/380/w_sprawie_utworzenia_jednoosobowej_spolki_prawa_handlowego_Gminy_Sulecin_pod_nazwa_Zaklad_Wodociagow_i_Kanalizacji_w_Sulecinie_Sp__z_o_o__oraz_likwidacji_samorzadowego_zakladu_budzetowego_pod_nazwa_Zaklad_Wodociagow_i_Kanalizacji_w_Sulecinie/

2. UCHWAŁA NR XXIII/162/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sulęcin
http://www.bip.sulecin.pl/akty/110/378/w_sprawie_okreslenia_gornej_stawki_oplaty_za_wywoz_nieczystosci_cieklych_ze_zbiornikow_bezodplywowych_na_terenie_Gminy_Sulecin/

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujący na terenie Gminy Sulęcin