Oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Sulęcinie

Oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 1999 roku. Zlokalizowana jest w północnej części miasta Sulęcina nad rzeką Postomia, która jest jednocześnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych dla oczyszczalni.Sieć kanalizacyjna miasta Sulęcin, którą dopływają ścieki do oczyszczalni ma charakter ogólnospławnej.Oprócz ścieków z kanalizacji do oczyszczalni dowożone są ścieki ze zbiorników bezodpływowych z terenów miasta nieposiadających kanalizacji i z pobliskich miejscowości.
Wszystkie ścieki kierowane do oczyszczalni przepływają przez kratę mechaniczną do układu technologicznego oczyszczalni. Oddzielone skratki od ścieków są prasowane i pakowane do plastikowych worków.
Ścieki pozbawione skratek przepływają grawitacyjnie do piaskownika poziomego, którego zadaniem jest usunięcie ze ścieków piasku. Ścieki po piaskowniku spływają grawitacyjnie korytem wyposażonym w zwężkę pomiarową do komory przelewowej. W komorze tej rozdzielane są ścieki w ten sposób, że przy normalnym napływie tj. w czasie pogody bezdeszczowej całość ścieków kierowana jest do osadnika wstępnego, natomiast przy zwiększonym napływie spowodowanym intensywnymi opadami nadmiar ścieków trafia poprzez ustawiony na określonej wysokości przelew do zbiornika retencyjnego.
Osadnik wstępny, wykonany jako zbiornik radialny przeznaczony jest do usuwania ze ścieków zawiesin łatwo opadających i zanieczyszczeń pływających. Osad opadający na dno osadnika jest zgarniany zgarniaczem mechanicznym do leja osadowego, skąd usuwany jest do dalszej przeróbki. Ścieki nadmiarowe, które trafiły do zbiornika retencyjnego kierowane są do układu technologicznego oczyszczalni w czasie, gdy napływ jest niski np. w godzinach nocnych.Opisane wyżej procesy, na które składa się usuwanie skratek, piasku, zawiesin łatwo opadających i zanieczyszczeń pływających to procesy mechanicznego oczyszczania ścieków.
Ścieki oczyszczone mechanicznie płyną grawitacyjnie do bloku biologicznego oczyszczania. W bloku tym przebiegają podstawowe procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Blok to radialny zbiornik podzielony wewnątrz ścianą na dwie zasadnicze części; komorę osadu czynnego i osadnik wtórny.Komora osadu czynnego posiada dwa sektory, w których zachodzą procesy redukcji zanieczyszczeń organicznych. Wewnętrzna część bloku to radialny osadnik wtórny z zgarniaczem mechanicznym.
Ścieki oczyszczone w komorze osadu czynnego przepływają przez osadnik wtórny, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego w postaci zawiesin od sklarowanych ścieków oczyszczonych.
Ścieki oczyszczone odprowadzane są poprzez komorę ścieków oczyszczonych do odbiornika, rzeki Postomi.

Oczyszczalnia ścieków w Wędrzynie

MECHANICZNO – BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WĘDRZYNIE

Historia oczyszczalni ścieków w Wędrzynie rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych kiedy to rozpoczęto czasochłonny proces projektowy z jednoczesnym uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych . Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę cyrkulacyjnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Budowę ukończono pod koniec 1990 roku. Natomiast obiekt oddano do użytku w styczniu 1991 roku . Oczyszczalnia w Wędrzynie przez wiele lat była własnością Jednostki Wojskowej 5704 Wędrzyn i funkcjonowała jako teren zamknięty do roku 2009, a dokładnie do 30.12.2009 roku kiedy to decyzją Dyrektora RZGW w Poznaniu przeniesiono prawa i obowiązki na rzecz Gminy Sulęcin, a eksploatacją zajmował się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin. Obecnie oczyszczalnię eksploatuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością która jest własnością Gminy Sulęcin.
Technologicznie rozwiązanie zastosowane na Oczyszczalni w Wędrzynie w okresie projektowania i budowy było innowacyjne i opiera się na zastosowaniu cyrkulacyjnej komory osadu czynnego – mogącej maksymalnie oczyścić 1980 m3 ścieków na dobę. Całość procesu oczyszczania ścieków opiera się na zastosowaniu mechaniczno – biologicznego procesu.
Mechaniczny proces oczyszczania ścieków na Oczyszczalni w Wędrzynie rozpoczyna się w przepompowni ścieków do której ścieki surowe w ilości około 400 m3 na dobę doprowadzane są kanałem wykonanym z kamionki o średnicy 500 mm. Następnie ścieki przepływają przez gęstą kratę koszową zlokalizowaną w przepompowni ścieków, której zadaniem jest wyłapanie tzw. „skratek”, czyli większych ciał stałych. Podczyszczone mechanicznie ścieki trafiają poprzez system pompowy tłoczny do wyżej zlokalizowanego dwukomorowego piaskownika, którego zadaniem jest przechwycenie ziaren piasku o średnicy 0,2 mm i większych unikając tym samym zatorów w komorze cyrkulacyjnej. W kolejnym etapie oczyszczania ścieki grawitacyjnie przepływają do cyrkulacyjnej komory osadu czynnego z zespolonym osadnikiem końcowym typu „rów cyrkulacyjny”. Ścieki w Komorze poddawane są napowietrzeniu poprzez szczotki napowietrzające typu NS-6 które napowietrzają i jednocześnie nadają prędkość i kierunek przepływu ścieków w komorze. Ostatni etap oczyszczania ścieków odbywa się w osadniku końcowym wieloprzedziałowym o przepływie pionowym gdzie ścieki oczyszczone oddzielane są od osadu czynnego który dzięki flokulacji tworzy kłaczki i dnem komory przepływa do dalszej części aby ponownie oczyszczać ścieki. Ścieki oczyszczone natomiast przepływają poprzez przelewy pilaste „Thomsona” do przelewu odbiorczego i odbiornika końcowego którym jest rzeka Postomia.
Osad nadmierny (czyli nadmiar osadu czynnego) z komory cyrkulacyjnej pompowany jest poprzez pompę kanałem zamkniętym do komór osadnikowych pod szklarniami w których nadmiar wody zostaje odparowany. Powstały w ten sposób komunalny osad ściekowy o zawartości suchej masy na poziomie od 50 do 65 % trafia na odzysk metodą R12.