Zamówienia sektorowe

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH DLA KWOT SEKTOROWYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SP. Z O. O.

2022-09-14 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ZWIK.SP.KDZ.26.04.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.02.2020

2020-03-30 Zawiadomienie o wyborze  oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.02.2020

2020-03-23  Informacja z otwarcia ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.02.2020

2020-03-10 „Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie 20.03.2020 r. do 31.12.2020 r.”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.01.2020

2020-02-25 „Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w okresie 09.03.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.04.2019

2019-07-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE.

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.04.2019

2019-07-16 Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej na potrzeby ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SP. Z O.O. na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.03.2019

2019-07-22 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINIE I WĘDRZYNIE W OKRESIE od …….. do 31 grudnia 2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.03.2019

2019-07-11 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINIE I WĘDRZYNIE W OKRESIE od ……. do 31 grudnia 2019r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.

Nr referencyjny postępowania: ZWiK.SP.KDZ.26.02.2019

2019-07-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. – ZWiK.SP.KDZ.26.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE.

Nr zamówienia: ZWiK.SP.KDZ.26.02.2019

Zapytanie ofertowe  na dostawę energii elektrycznej na potrzeby ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SP. Z O.O.  na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2022 r.

2019-07-08 Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej na potrzeby ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SP. Z O.O. na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2022 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2019-01-18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

2019-01-08 ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ZWIK.SP.KDZ.26.08.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2018-12-28 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINIE I WĘDRZYNIE W 2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2018-02-09 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-01-30 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINIE I WĘDRZYNIE W 2018 r.-2

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

2018-01-19 SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCINIE I WĘDRZYNIE W 2018 r.-1

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZNAK SPRAWY :ZWIK.SP.KDZ.26.05.17

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SPÓŁKA Z O.O  PRZETARG – DOSTAWA ZABUDOWY DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI ORAZ ODSYSANIA NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH -POPRAWIONY

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SPÓŁKA Z O.O    PRZETARG – DOSTAWA ZABUDOWY DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI ORAZ ODSYSANIA NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH

INFORMACJA O POPRAWCE DO SIWZ

ODPOWIEDŹ DO SIWZ pkt-XV.Kryterium II i III

Zmiana str.14 punkt XV -Kryterium II i III

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH

DLA KWOT SEKTOROWYCH

PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SP. Z O. O.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zamówienia nr 2/2016 pod nazwą:
„Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w 2017 r.”

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin, tel. tel. 95 7554656, fax (95) 755 36 58, e-mail: sekretariat@zwiksulecin.pl, adres strony internetowej: www.zwiksulecin.pl, zwana dalej: „Zamawiającym”.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie ma charakter zamówienia podprogowego dla kwot sektorowych i prowadzone jest w oparciu o zarządzenie Zarządu Zamawiającego nr 3/2016 dotyczące zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych,
w trybie przetargu nieograniczonego. Do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, chyba że SIWZ stanowi inaczej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli uzna to za stosowane.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
Oferent winien zapoznać się z całością SIWZ wraz z załącznikami do niej.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których łączna wartość nie wyniesie więcej niż 25% wynagrodzenia wykonawcy brutto objętego zamówieniem podstawowym.
Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 zł.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Sulęcinie i Wędrzynie w 2017 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z załącznikami stanowiący dodatek nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 – „Wzór umowy”.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.36.00-2 – Usługi usuwania osadów;
90.51.37.00-3 – Usługi transportu osadów;
90.51.38.00-4 – Usługi obróbki osadów;
90.51.39.00-5 – Usługi likwidacji osadów.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej oraz nie podlegają wykluczeniu.
Wykonawca musi posiadać aktualne przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach decyzje (zezwolenia) na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów objętych niniejszym zamówieniem.
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienie zbieżne z niniejszym, każde o wartości co najmniej 100.000,00 zł.
VI. Podstawy wykluczenia wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
i. wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;
ii. wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 oraz 7 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
iii. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
iv. nie złożyli dokumentów lub wyjaśnień na żądanie zamawiającego we wskazanym przez niego terminie.
VII. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
Wraz ze złożeniem oferty (obowiązkowo na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ) Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
i. kserokopii decyzji zezwalających na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych oraz ich transport;
ii. wykazu zamówień, o których mowa w pkt V SIWZ;
iii. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
iv. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
v. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
vi. potwierdzenie wniesienia wadium;
vii. umowę regulującą współpracę oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowę z podmiotem na którego potencjale polega oferent.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt iii. – v. składa on:
i. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,
ii. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli dokumenty podpisała osoba nie będąca przedstawicielem oferenta wskazana we właściwym rejestrze należy złożyć także pełnomocnictwa tej osoby do działania w imieniu oferenta.
W przypadku oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa samodzielnie ww. dokumenty, z wyłączeniem wym