e-Faktura

e-Faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury – fakturą elektroniczną.

e-Faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Oznacza to, że jest dokumentem akceptowanym przez urzędy skarbowe.

e-Faktury mogą być przesyłane i udostępniane za pośrednictwem:

 • Internetowego Biura Obsługi Klienta
 • adresu e-mail wskazanego przez Klienta

e-Faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, umowę o odbiór nieczystości ciekłych
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w regulaminie e-faktury w Rozdziale 1 części III Wymogi techniczne
 • zaakceptowali regulamin e-faktura

Klienci zarejestrowani w IBOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem IBOK w zakładce e-faktura

Klienci nie zarejestrowani w IBOK dokonują akceptacji e-faktury, składając w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktur, dostępny na stronie internetowej – https://www.zwiksulecin.pl w zakładce dla klientów -> e-faktura oraz w siedzibie Spółki.

Podpisany formularz Klient może:

 • przesłać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z 0.0. pocztą elektroniczną (skan wypełnionego formularza) na adres: e-faktura@zwiksulecin.pl
 • dostarczyć osobiście do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. przy ul. Daszyńskiego 58 w Sulęcinie
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny; Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin

Korzyści z wyboru e-faktury:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego

 

Prezes Zarządu
Wiesław Zbiorczyk

 


Do pobrania

Regulamin e-faktury

Akceptacja przesyłania i udostępniania e-faktury

Rezygnacja z przesyłania e-faktury

Zmiana adresu email do przesyłania e-faktury