Reklamacje

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

(z postanowień Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sulęcin)

§ 23.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła wniosek o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 24.

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Reklamacja zawiera co najmniej:
1) imię i nazwisko/nazwę firmy i adres odbiorcy usług;
2) przedmiot reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) numer umowy;
5) podpis odbiorcy usług.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia. Przedłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 60 dni możliwe jest w sytuacji, gdy niezbędne jest zbadanie przez Dostawcę wodomierza, urządzenia pomiarowego, przeprowadzenie wizji lokalnej lub zbadanie jakości dostarczanej wody.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

§ 25.

1. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Sulęcin taryfy cen i stawek opłat;
2) tekst jednolity Regulaminu obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Sulęcin;
3) tekst jednolity ustawy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania aktualnie obowiązującej taryfy.