Zarządzenie NR 3/2/2024 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z O.O.

w sprawie ustalenia stawek odpłatności za umieszczanie materiałów reklamowych, wyborczych i innych, nie związanych z działalnością Spółki na obiektach infrastruktury będących w dyspozycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Aktu Założycielskiego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. zarządza się, co następuje:

§ 1

Umieszczanie na infrastrukturze będącej w dyspozycji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o. o. materiałów reklamowych, wyborczych oraz wszelkich innych niezwiązanych z działalnością Spółki, może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Spółki.

§ 2

Materiały inne niż wyborcze, umieszczone bez zgody Spółki będą usuwane, a za usunięcie właściciel materiałów zostanie obciążony opłatą ryczałtową w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy usunięty materiał.

§ 3

Za materiały wyborcze umieszczone bez zgody Spółki, komitet wyborcze odpowiedzialny za umieszczenie materiałów zostanie obciążony kwotą ryczałtową w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy materiał.

§ 4

Za umieszczenie materiałów wyborczych za zgodą Spółki w okresie kampanii wyborczej ustala się opłatę ryczałtową 100,00 złotych brutto za każdy umieszczony materiał.

§ 5

Każdy umieszczony materiał wyborczy powinien być bezwzględnie usunięty w ciągu 24 godzin liczonych od godziny 24:00 dnia wyborów.

§ 6

Za materiały nie usunięte w terminie określonym w § 5,  na zamieszczających zostanie nałożona opłata w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą rozpoczętą dobę po upływie wskazanego terminu.

§ 7

Ustala się stawkę za umieszczenie materiałów innych niż wyborcze w wysokości 200,00 złotych brutto za jeden miesiąc ich ekspozycji.

§ 8

Wykaz obiektów będących w dyspozycji spółki stanowi załącznik 1 do Zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.